Basisprincipes bio

Bio(logisch) is een door de wet beschermde term. Wat die term precies betekent, kom je hier te weten. 

Wie voeding produceert op een natuurlijke manier, mag de term ‘biologisch’ toch niet zomaar gebruiken. Die term is immers wettelijk beschermd. Wil je voeding als 'bio' op de markt brengen, dan moet je alle wettelijke bepalingen strikt opvolgen én moet je je aanmelden voor een verplichte controle. Die controleplicht geldt voor alle schakels in de markt: boer, verwerker, verdeler, verkoper.

Bovendien gaat het om een Europees verhaal en dus gelden in de hele EU dezelfde regels.

Bioproducten herken je aan het Europese biolabel. Naast het Europese label bestaan er ook privélabels, zoals Biogarantie. Die spelen vaak een voortrekkersrol en willen de biosector nog duurzamer maken.

IDEALEN GAAN VERDER DAN DE WET
De wettelijke normen zijn maar één kant van het verhaal. De biobeweging bestond al lang voor Europa in 1991 besliste om een wettelijk kader te voorzien. Bio is dus ook een ideaal. IFOAM, de internationale koepelorganisatie voor biologische voeding, heeft dat ideaal samengevat in vier principes. Die worden wereldwijd door de biosector onderschreven:

1. Gezondheid
Bio wil gezonde voeding produceren, op een gezonde manier. De gezondheid van bodem, plant, dier en planeet is even belangrijk als die van de mens.

2. Ecologie
Bio werkt vanuit respect voor de natuur aan landbouw. De bioboer maakt gebruik van de kracht van het ecosysteem en de biodiversiteit op en rond zijn boerderij. 

3. Zorg 
Bio moet zorgzaam omspringen met natuurlijke hulpbronnen en geen technologie gebruiken waarvan we de gevolgen op lange termijn niet kunnen inschatten. 

4. Eerlijk 
Biologische voedselproductie moet voor iedereen rechtvaardig zijn: boeren,personeel, landbouwdieren, verwerkers, vervoerders, handelaars en consumenten. 

Deze principes gaan verder dan het ecologische aspect dat is uitgewerkt in de Europese wetgeving en waarmee de biosector doorgaans geassocieerd wordt. De vier principes vormen samen een visie op voedselproductie waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid wereldwijd hand in hand gaan.

foto: Kjell Gryspeert, De Zwaluw