Weersverzekering

In Bio Actief 47 kon je een tekst lezen over de brede weersverzekering. Op deze pagina vind je meer informatie. 

Vanaf dit jaar verandert de regelgeving omtrent landbouwrampen. Het rampenfonds wordt geleidelijk aan afgebouwd en de overheid moedigt de landbouwers aan om in de plaats daarvan zo snel mogelijk een brede weersverzekering bij een privéverzekeraar te nemen.Wie ervoor kiest om zich te laten verzekeren, krijgt 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief taks) terugbetaald van de overheid. Die subsidie vraag je aan via de verzamelaanvraag die je dit jaar moet indienen tegen 30 april.

Vanaf 2023 tot 2026 is er enkel nog een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de periode 2020 – 2022. Indien je nadien een grotere oppervlakte wilt laten verzekeren, dan zal je maximaal 65% terugbetaald krijgen. Het percentage zal dan afhangen van het beschikbare budget. In 2025 zal de subsidieregeling geëvalueerd worden voor de periode die erna komt.
De mate waarin je verzekerd bent, heeft ook een invloed op de vraag of je voorlopig nog in aanmerking komt voor het uitdovende rampenfonds. Wie minder dan 25% van het bedrijfsareaal laat verzekeren, zal bij een landbouwramp geen beroep meer kunnen doen op een tussenkomst van het rampenfonds. Wie tussen de 25% en de 50% van z’n areaal laat verzekeren, zal in 2020 maximaal voor 40% beroep kunnen doen op het rampenfonds voor de niet verzekerde teelten. Indien er een verzekering is voor meer dan 50%, dan stijgt het percentage tot 80%. De jaren nadien dalen de percentages geleidelijk tot respectievelijk 8 en 16% in 2024. Vanaf 2025 is het rampenfonds volledig afgeschaft.

Merk ook op dat de brede weersverzekering op een andere manier functioneert dan het rampenfonds. Bij de laatste moet de schade erkend worden door de overheid, terwijl bij de verzekering de schaderegelaar deze rol op zich neemt. De vergoeding bij de verzekering gebeurt op basis van de gemiddelde opbrengst van de voorgaande jaren, terwijl het rampenfonds gebruik maakt van forfaitaire bedragen. De tussenkomst via de verzekering gebeurt vanaf 20% schade of hoger (voor de gesubsidieerde polissen), terwijl het rampenfonds pas tussenkomt vanaf 30% schade.

BioForum is van mening dat de vervanging van het rampenfonds door een brede weersverzekering overhaast is gebeurd. Na eerst vijf jaar talmen is plots heel vlug een voorstel van decreet net voor de verkiezingen in mei door het Vlaamse Parlement geloodst. Kort daarvoor waren teelt- en oogstschade uit het Rampenfonds geschrapt en er was dringend nood aan een alternatief. Dit is geen blijk van goed bestuur, wat ook bleek uit het parlementair debat dat bij momenten zeer emotioneel was. Het was beter geweest om eerst stil te staan bij de modaliteiten van zo’n weersverzekering en daarna pas het rampenfonds af te schaffen. De decretale basis is ook heel beperkt waardoor de toekomst van de subsidie na 2025 sterk afhankelijk wordt van de goodwill van de Vlaamse Regering.

Als landbouwer is het nu belangrijk om bewust te kiezen om al dan niet verzekering te nemen en bij wie. Niet alleen de decretale basis is beperkt, maar ook het Regeringsbesluit laat zeer veel ruimte voor invulling. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid sterk doorgeschoven naar de privésector. Dat heeft dan weer als gevolg dat er belangrijke verschillen zijn in het aanbod van de vier verzekeringen die door de overheid erkend zijn. Als landbouwer vergt het enig studiewerk om te onderzoeken welke polis het beste bij je bedrijf past.

Er zijn vier door de overheid erkende verzekeringen:

BioForum heeft in de mate van het mogelijke geprobeerd om een overzicht te maken van de voorwaarden. Wellicht zullen bepaalde voorwaarden nog gewijzigd worden in de toekomst. Met dit artikel willen we basisinformatie verschaffen. Dit is een vereenvoudigde weergave en dus niet meer dan richtinggevend. Vraag in elk geval de details op bij de verzekeringsagent vooraleer beslissingen te nemen. En lees steeds de kleine lettertjes.

INFORMATIE OP WEBSITE
De regelgeving legt geen voorwaarden op met betrekking tot de transparantie en informatie op de website.

Bij MS Amlin Insurance SE vind je de algemene voorwaarden van elk verzekeringscontract, die per bedrijf nog worden aangevuld met bijzondere voorwaarden. Op de website van Hagelunie blijft het heel algemeen en word je doorverwezen naar AG Insurance. Belangrijk om weten is dat de brede weersverzekering hier enkel kan worden afgesloten als aanvulling op het bredere verzekeringscontract “Top Landbouw” (tegen brand, explosie, diefstal,…). KBC werkt samen met het Nederlandse Agriver voor de verzekering van alles behalve fruitteelt. Bij Agriver is er summiere info op de website, let daarbij op dat je klikt op Brede Weersverzekering Vlaanderen, want er is ook een algemene link “Brede Weersverzekering” die info verschaft voor de Nederlandse situatie. Voor de fruitteelt werkt KBC samen met het Nederlandse BFAO. Voor de Vlaamse situatie vind je een summiere samenvatting op de verzekeringskaart. Vereinigte Hagel, ook een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, beperkt zich tot het minimum op de website.

EIGEN RISICO
De overheid subsidieert enkel verzekeringspolissen voor schade van meer dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van de beschadigde teelt in de laatste drie jaar (of van de laatste vijf jaar waarbij de hoogste en de laagste productie van die vijf jaar niet wordt meergerekend). De verzekeraar kan opteren voor een lagere schadedrempel (bv. 15%), maar de premie voor het gedeelte onder de 20% komt niet in aanmerking voor subsidie. De verzekeraar mag ook een hogere schadedrempel kiezen of kan de keuze overlaten aan de klant. Merk op dat het (uitdovende) rampenfonds een schadedrempel van 30% hanteert.

MS Amlin Insurance SE hanteert een schadedrempel van 20%, maar met een bijkomende betaling is een (niet gesubsidieerde) verzekering met schadedrempel van 15% mogelijk. Ook bij Vereinigte Hagel kan de schadedrempel lager dan 20% zijn via een bijkomend premiedeel dat niet gesubsidieerd is. Hagelunie/AG laat de keuze voor 20%, 30% of 40%. Bij KBC/Agriver bedraagt het standaard percentage 30% maar er kan ook een lager percentage (tot 20%) afgesproken worden. Via een aparte hagelverzekering kan het percentage voor hagel verlaagd worden naar 3% (akkerbouw) of 10% (tuinbouw).

MAXIMALE UITBETALING
De wetgeving voorziet geen voorwaarden op dat vlak. Merk wel op dat het rampenfonds wel degelijk maximale (en uitdovende) percentages hanteert voor de niet-verzekerde teelten, afhankelijk van de omvang van het verzekerde bedrijfsareaal en het jaar waarop het weerfenomeen zich voordoet.

De maximale uitbetalingen bij de brede weersverzekering verschilt bij verschillende verzekeraars afhankelijk van het weerrisico. Hagel voorziet een schadevergoeding van maximaal 70% van de verzekerde som of minder, afhankelijk van gewasgroep en weerrisico. KBC/Agriver keert maximaal 80% uit bij een eigen risico van 20% (optie 1) of 70% bij een eigen risico van 30% (optie 2) bij alle weerrisico’s behalve droogte en overvloedige regen (zie hieronder).

DEKKINGSPERIODE
Vanaf en tot wanneer ben je verzekerd? Ook hierover bestaan geen randvoorwaarden vanwege de overheid.
MS Amlin Insurance SE en Hagelunie/AG maakt zich sterk dat de verzekering het volledige jaar van toepassing is. Bij de overige zijn dekkingsperiodes per weerrisico en per gewas verschillend.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
De overheid definieert de weerrisico’s niet, ook dat wordt aan de verzekeraars overgelaten.
MS Amlin Insurance SE verwijst hiervoor naar de fenomenen zoals gedefinieerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Zij zouden bij extreme weersomstandigheden vooral kijken naar de schade zelf omdat het niet altijd makkelijk meetbaar is of het weerfenomeen wel de norm heeft gehaald.

VORST
MS Amlin Insurance SE hanteert de definitie van het KMI: vorst treedt op als de temperatuur op een hoogte van 1,5 meter boven de grond onder het vriespunt komt. Een gelijkaardige definitie geldt voor Hagelunie/AG, daar geldt dat dit moet gemeten zijn door het KMI-weerstation dat het dichtste bij het gewas staat.

Volgens KBC/Agriver is pas sprake van vorst indien de minimumtemperatuur, geregistreerd door een officieel meetstation van het KMI en/of andere door de maatschappij aangewezen instituten, min 10°C of lager is. Van nachtvorst is sprake bij vorst aan de grond (0°C), gedurende de periode van 1 mei tot 1 september. Vereinigte Hagel hanteert ook de definitie van het KMI en verwijst ook naar de meetgegevens van het meetstation van de KMI dat het dichtst bij het perceel ligt. De maximale uitbetaling is 70% (akkerbouw) maar kan voor speciale rassen lager zijn (25 – 70%). Dekkingsperiodes verschillen van gewas tot gewas.

OVERVLOEDIGE REGENVAL
MS Amlin Insurance SE hanteert de definitie van het KMI en maakt geen verdere specifiëringen. Hagelunie / AG heeft geen aparte norm opgesteld voor neerslagschade. Hun taxateurs beoordelen het schadebeeld van overvloedige schade. Schade door overstromingen zijn uitgesloten.

Volgens KBC/Agriver is sprake van overvloedige regenval indien er 71 mm valt in 24 uur, ofwel 84 mm in 48 uur of 100 mm in 96 uur, geregistreerd door een officieel meetstation van het KMI en/of andere door de maatschappij aangewezen instituten. De dekkingsperiode verschilt per gewas. De maximale schadevergoeding is 25% over de verzekerde som per perceel.
Vereinigte Hagel hanteert volgende normen: 50 mm in 24 uur, 85 mm in 48 uur of 110 mm in 96 uur. Dekkingsperiode is dezelfde als bij hagel. Er is maximale tussenkomst van 70% van de schade.

STORM
MS Amlin Insurance SE spreekt over storm bij windkracht 9 op de schaal van Beaufort of 75 km/h 10 meter boven het meetstation.
Bij Hagelunie is de norm voor storm gelijk aan 52 km/h. De vaststelling gebeurt in de eerste plaats door raadpleging van het KMI.
KBC/Agriver komt tussen vanaf windkracht 8 (of 62 km/h). Dekkingsperiode is afhankelijk van het gewas.
Ook Vereinigte Hagel definieert storm vanaf windkracht 8. Afhankelijk van het gewas kan 25% tot maximaal 70% van de verzekerde som geclaimd worden.

DROOGTE
MS Amlin Insurance SE verwijst naar het KMI voor een uitgebreide beschrijving van droogtefenomenen dat vrij vaag blijft. Ook Hagelunie benadrukt deze aanpak in geval van droogte.
Bij KBC moet er een neerslagtekort zijn van 275 mm of 252 mm voor zandgrond. Er is een maximale schadevergoeding van 25% (bij optie 1, eigen risico is dan 20%) of 50 % (bij optie 2, eigen risico van 30%).
Vereinigte Hagel stelt dat er neerslagtekort moet zijn van 300 mm.

HAGEL
MS Amlin Insurance SE refereert opnieuw naar het KMI dat stelt dat een hagelsteen per definitie een diameter heeft van minstens 5 mm. De verzekering komt tussen vanaf 20% schade. Ook Hagelunie beoordeelt vanuit de schade zelf.
KBC/Agriver defineert hagel als “neerslag in de vorm van ijskorrels”, zonder echte norm. Zij voorzien een mogelijke aanvullende hagelverzekering om het percentage te verlagen naar 3% (akkerbouw) of 10% (tuinbouw).
Vereinigte Hagel hanteert eveneens de definitie van het KMI (diameter > 5 mm).

Bronnen:
- De respectievelijke websites van de aanbieders van de brede verzekering
- De presentaties die op 04/12/19 werden gegeven op Agribex (zie ook https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersve...)

DISCLAIMER
BioForum Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten op deze pagina en eventuele gevolgen die daaruit kunnen vloeien. Om de juiste en volledige informatie te krijgen, neem je best altijd contact op met je verzekeraar in kwestie. Heb je een fout ontdekt op deze pagina? Dan mag je dat ons altijd laten weten via esmeralda.borgo@bioforumvl.be. We passen dat dan zo snel mogelijk aan.