Europese Commissie wil strengere aanpak bodemaantasting

16 februari 2012

De Europese Commissie publiceerde deze week het rapport "Implementation of the Soil Strategy" waarin ze pleit voor een strengere aanpak van bodemaantasting. De erosie, bodemafdekking en verzuring zijn de voorbije tien jaar ernstig toegenomen, en zal vermoedelijk nog blijven toenemen door onder meer het stijgende landgebruik.

Bodemaantasting in Europa neemt toe

De Europese Commissie publiceerde deze week het rapport "Implementation of the Soil Strategy" waarin ze pleit voor een strengere aanpak van bodemaantasting. De erosie, bodemafdekking en verzuring zijn de voorbije tien jaar ernstig toegenomen, en zal vermoedelijk nog blijven toenemen door onder meer het stijgende landgebruik. “Dat moet absoluut een halt worden toegeroepen”, stelt eurocommissaris Potočnik. Bodemerosie tast naar schatting 1,3 miljoen vierkante kilometer grond in Europa aan, ofwel een gebied 2,5 keer zo groot als Frankrijk. Vruchtbare bodems zijn nochtans van fundamenteel belang voor onze voedsel- en waterveiligheid. 

Beleidsactie is hoognodig

IFOAM EU ziet in dit rapport het duidelijke bewijs dat beleidsactie tegen bodemaantasting uiterst dringend wordt. Vijf jaar na de vaststelling van de "Thematische strategie voor bodembescherming" is er nog steeds geen systematische monitoring en bescherming van de bodem in Europa ingevoerd. Over de jaren heen heeft de terughoudendheid van lidstaten als Duitsland, Frankrijk, Nederland, VK en Oostenrijk enorme kosten en blijvende bodemschade veroorzaakt. IFOAM EU vraagt dat met dit nieuwe rapport deze landen eindelijk kiezen voor een beter Europees beleidskader voor bodembescherming.

Biolandbouw als oplossing voor uitgeputte aarde

Het onderhoud en herstel van de bodemvruchtbaarheid moet ook in het toekomstige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) opgenomen worden. Een kwart van de wereldwijde landbouwgrond is immers in hoge mate uitgeput door de huidige landbouwtechnologieën. De bodem heeft last van erosie, de biodiversiteit is ernstig aangetast en de watervoorraden slinken zienderogen. IFOAM EU benadrukt dan ook het belang van biolandbouwmethodes als beste praktijkvoorbeelden. 

Biolandbouw gaat al sinds zijn ontstaan voor oplossingen op lange termijn. Praktijken als vruchtwisseling, gebruik van compost en bemesting op basis van dierlijke mest en natuurlijke handelsmeststoffen en biologische bestrijding houden de grond vruchtbaar en zuiver. Op die manier stimuleert de bioboer fauna en flora en verbetert de bodemstructuur en het waterhoudend vermogen van zijn landbouwgrond. De biodiversiteit verhoogt en de bodemerosie neemt af. Omdat het gebruik van kunstmest en synthetische pesticiden niet is toegestaan blijft ook het grondwater proper. Om de bodemaantasting grondig aan te pakken, moet het hele landbouwsysteem innoveren. Biolandbouw kan en moet in deze vooruitgang en in de verdere ontwikkeling van het GLB een stimulerende rol spelen.

Lees hier het rapport van de Commissie.

Bronnen: Vilt en IFOAM EU


Meer nieuws