Wie kiest voor bio?

05 juni 2024

Landbouw is een belangrijk thema tijdens de verkiezingen van 9 juni. Sectororganisatie BioForum vzw spitte de verkiezingsprogramma’s uit van de verschillende partijen en keek naar hun visie op de landbouw van de toekomst. Opvallend: biologische landbouw wordt amper genoemd. 

De landbouwprotesten, het stikstofakkoord, de verhouding tussen natuur en landbouw: op het vlak van landbouw beweegt er heel wat. Het maakt dat landbouw voor het eerst sinds een hele tijd een belangrijk verkiezingsthema is. BioForum vond het dan ook het moment om te kijken naar wat de politieke partijen zeggen over de landbouw van de toekomst. Welke rol zien ze weggelegd voor bio? En hoe denken ze over actuele Europese thema’s, waar een groot deel van die toekomstige landbouwvisie wordt bepaald?  

Wat denken partijen over landbouw?

Zowel CD&V als Open VLD geven aan dat alle vormen van landbouw in de toekomst mogelijk moeten blijven. Keuzes maken willen ze niet. Eerder pleiten ze ervoor om de vele regels waaraan landbouwers moeten voldoen terug te schroeven, al lijkt dat soms ook te betekenen dat milieu- en klimaatdoelstellingen moeten wijken. Nochtans blijven die problemen wel gewoon bestaan, en het is maar de vraag of de kop-in-het-zand-tactiek niet net voor de huidige malaise heeft gezorgd.  


N-VA zegt te kiezen  voor een landbouw binnen de milieugebruiksruimte met  aandacht voor biodiversiteit en natuur, en een verminderd gebruik van pesticiden. De partij stelt wel Europese instrumenten zoals de natuurherstelwet in vraag die moeten leiden tot een sterkere natuur.

 Vooruit, PVDA en Groen vinden het huidige industriële landbouwmodel niet houdbaar en sturen ook expliciet aan op een verduurzaming van de landbouw. Daarbij liggen de accenten voor de verschillende partijen wat anders. PVDA trekt daarbij resoluut de kaart van een agro-ecologisch landbouwbeleid (met vermelding van bio) waarbij de boer centraal staat, ook Vooruit vraagt een duurzamer landbouwmodel met meer ondersteuning voor agro-ecologische praktijken. Bij Groen lezen we gelijkaardige ambities met een expliciete vraag voor de afbouw van kunstmest en pesticiden.  

Biologische landbouw behoorlijk afwezig

Dat is allemaal positief, maar verder is biologische landbouw behoorlijk afwezig in de verkiezingsprogramma’s. Her en der wordt het kort vermeld, maar alleen Groen kiest expliciet voor een Vlaanderen met meer biologische landbouw en voeding, en kleeft daar duidelijke streefcijfers aan. Open VLD doet vreemd genoeg twee voorstellen waar we als sectororganisatie nooit om gevraagd hebben. Zo vragen ze onder meer om ook teelt die niet in volle grond gebeurt toe te laten in bio. Dat druist nochtans in tegen de biologische principes. 


Een stemadvies willen we als sectororganisatie niet geven, maar we hopen wel dat de partijen die na 9 juni aan de macht komen op zowel het Vlaamse als Europese niveau beseffen dat de uitdagingen in de Vlaamse landbouw aangepakt moeten worden. Dat kan alleen als er een heel duidelijke visie over de landbouw van de toekomst komt. Wat ons betreft is er dringend nood aan een ander landbouwmodel, dat niet ingaat tegen natuur- en klimaatdoelstellingen, maar kiest vóór een landbouw met meer biodiversiteit binnen de milieugebruiksruimte.