Alle projecten

RAMBIO

Reductie van ammoniakemissies in de biologische veehouderij (RAMBIO).

Afbeelding
kip
Wat?:

Haalbare reducerende maatregelen van ammoniakemissie in kaart brengen voor de bio kippen-, varkens-, en geitenhouderij.

Looptijd? :

januari 2023 tot maart 2025

Financiering:

Agentschap Landbouw & Zeevisserij Vlaanderen.

Partners:

ILVO, BioForum (varkens- en kippenhouderij), Wim Govaerts & Co (geitenhouderij)

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof zal de Vlaamse veehouderij de komende jaren grote inspanningen moeten leveren om haar ammoniakemissies te reduceren. Voor de traditionele veehouderij zijn lijsten van erkende emissiereducerende technieken en maatregelen beschikbaar die veehouders kunnen toepassen. Het is momenteel onvoldoende duidelijk welke van deze staltechnieken en maatregelen wettelijk en technisch toepasbaar zouden kunnen zijn binnen de biologische veehouderij, laat staan dat bekend is in welke mate deze even effectief zijn in de biologische landbouw.

In dit project zoeken we naar maatregelen die aansluiten bij de biologische wetgeving, die bij voorkeur brongericht zijn en die passen in een systeemaanpak. Voorbeelden zijn maatregelen gericht op diermanagement, strooiselmaterialen, inrichting van de uitloop, enzovoort. De meest beloftevolle maatregelen worden op basis van een literatuurstudie en discussie met biologische landbouwers geselecteerd en verder uitgediept. Bij ontbreken van kennis, zullen voorstellen voor verdere acties en onderzoeksnoden geformuleerd worden.