Alle projecten

Bioboeren: Samen sterk in de Westhoek

Samenwerkingen tussen West-Vlaamse bioboeren

Afbeelding
machine
Wat? :

Op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden voor boeren in de Westhoek

Looptijd:

juni 2020 - december 2022 

Financiering:

Leader, EFRO- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Europese Unie, Provincie West-Vlaanderen 

Projectpartner:

Inagro

Doordat in de voorbije jaren enkele landbouwers in de Westhoek, onafhankelijk van elkaar, omschakelden naar biologische landbouw, is een cluster van professionele biologische landbouwbedrijven in de Westhoek ontstaan. Zo'n cluster in eenzelfde regio is alsnog uitzonderlijk in Vlaanderen en biedt specifieke opportuniteiten.

Vanuit de telersgroep kwamen 4 assen naar voor.

 1. De telers schakelden onafhankelijk van elkaar om en kenden elkaar voordien doorgaans niet. Regionale ontmoetingsmomenten zijn een belangrijke katalysator voor het leggen van onderlinge contacten en om een aanzet te geven aan onderlinge samenwerking. 
   
 2. Biologische landbouw is kennisintensief. In lerende netwerken voor respectievelijk melkveehouderij en akkerbouw-groenten zoeken de boeren door onderlinge ervaringsuitwisseling naar gepaste oplossingen en synergiën voor ervaren knelpunten in hun bedrijfsvoering. 
   
 3. Het project legt kiemen voor een duurzaam en blijvend lokaal netwerk voor toelevering van diensten, machines en goederen gericht op de specifieke noden van de biologische landbouw. Dit ondersteunt de huidige en eventueel toekomstige biologische telers in een slagkrachtige en efficiënte bedrijfsvoering. 
   
 4. De aanwezigheid van meerdere biologische boeren die met een open geest en creatief willen samenwerken met elkaar en met andere schakels in de keten, maakt de Westhoek een aantrekkelijke partij voor grotere afnemers van biologische landbouwproducten in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Een structurele verankering van de biologische landbouw in de Westhoek is inherent aan het opzet van dit project

 • Het versterken van de sociale cohesie zorgt voor een duurzame basis voor verdere samenwerking en zelfontwikkeling. De verwachting is dat deze groep boeren gaandeweg vanzelf autonoom en zelfsturend kan worden.
   
 • De boeren ontwikkelen onderling een regionaal kennisnetwerk waarin het onderling uitwisselen van ervaringskennis centraal staat.
   
 • Er wordt ingezet op de lokale verankering van nodige / gewenste toelevering van diensten, goederen en machines. Dit waarborgt een blijvend karakter en voordeel, ook na de projectperiode.
   
 • De aanwezigheid van meerdere biologische boeren die met een open geest en creatief willen samenwerken met elkaar en met andere schakels in de keten, maakt de Westhoek een aantrekkelijke partij voor grotere afnemers van biologische landbouwproducten in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Afbeelding
""