Alle projecten

Postharvest

Infrastructuur voor naoogstbehandelingen

Afbeelding
""
Wat:

Studie naar de noden in de biologische akkerbouwsector m.b.t infrastructuur voor de behandeling van granen en eiwithoudende gewassen na de oogst.

Looptijd:

1 februari 2022 - 31 juli 2023

Financiering:

Dit project wordt uitgevoerd met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij.

De teelt van biologische granen en eiwithoudende gewassen is in Vlaanderen nog steeds kleinschalig en vooral gericht op de productie van veevoeder. Vaak gaat het om mengteelten van diverse gewassen, waarbij vlinderbloemigen ook instaan voor stikstoffixatie uit de lucht. Meestal resulteert een mengteelt in een hogere totale opbrengst dan bij enkelvoudige teelten.

Voor de meeste toepassingen is er een scheiding in de diverse fracties noodzakelijk na de oogst. De technieken die hierbij gebruikt worden, verschillen sterk afhankelijk van de aard van de componenten. In de markt is er belangstelling voor het gebruik van lokale granen en eiwithoudende gewassen bij veevoederproducenten, bakkers, brouwerijen en producenten van vegetarische producten en bij de consument. Biobedrijven met rechtstreekse verkoop diversifiëren steeds vaker hun productie om ook graan en bloem aan hun klanten te kunnen verkopen. In praktijk gaat het vaak om kleine volumes van veel verschillende granen of eiwitteelten. De laatste jaren werden een aantal kleinschalige initiatieven opgestart voor lokale ketens van granen en eiwithoudende gewassen. Verkoop in lokale ketens met een voldoende meerwaarde kan de teelt van granen en eiwithoudende gewassen rendabel en dus aantrekkelijk maken. 
 

Resultaat is businessplan

In dit project gaat BioForum na welke infrastructuur voor de behandeling van granen en eiwithoudende gewassen reeds beschikbaar is in de biologische sector in Vlaanderen en waar er nog noden zitten. 
Er wordt onderzocht aan welke technische vereisten de ontbrekende infrastructuur moet voldoen en er wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid ervan.
Het uiteindelijke beoogde resultaat van het project is een businessplan voor de uitbating van één of meerdere kleinschalige en/of mobiele infrastructuur voor het drogen, pellen, zeven, sorteren, opschonen en toasten van granen en eiwitgewassen.