Belangenbehartiging

BioForum verdedigt voluit de belangen van de Vlaamse biosector. Dat is in veel gevallen onzichtbaar werk, maar vaak essentieel voor de sector. 

Afbeelding
schoffelen

Overheden, of het nu Europa of Vlaanderen is, nemen regelmatig beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de dagelijkse werking van bedrijven. Zeker op landbouwvlak is dat het geval. Het is dus belangrijk dat de biosector vertegenwoordigd wordt bij de totstandkoming van dat beleid en wetgeving. Die rol neemt BioForum graag op zich.

We beperken ons daarbij niet tot biologische wetgeving. Ook het algemene landbouwbeleid kan voor verrassingen zorgen bij bioboeren. We zetelen onder meer in de adviesraad Landbouw & Visserij (SALV), dat de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement adviseert over landbouw en visserij in de brede zin van het woord.

In sommige gevallen werken we hiervoor samen met andere organisaties onder de vlag van Voedsel Anders, de beweging die agro-ecologie in Vlaanderen voluit wil steunen. Op Europees vlak is er een goede samenwerking met IFOAM Organics Europe, de koepelorganisatie voor de Europese biosector. 

Hoe werkt belangenbehartiging?

Veel van de dossiers die we opvolgen, zijn complex en slepen soms jaren lang aan. Bovendien gebeurt veel van het werk hier achter de schermen. Toch zijn we een sectororganisatie die ervoor kiest om dicht bij zijn leden te staan: we koppelen dus op gezette tijden terug naar onze leden.  Belangenbehartiging is ook een wisselwerking: boeren kloppen bij ons aan met een probleem of vraag, en wij krijgen input van onze leden om dossiers op te bouwen. Veel van dat werk gebeurt onder meer via onze sectornieuwsbrieven, via de Facebook-groepen voor leden of via berichten op deze website.

Zo houden we onze vinger aan de pols bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van Europa en de uitwerking daarvan door Vlaanderen. Ook bij landbouwdossiers rond bv. MAP en PAS bewaken we de belangen van de biosector. 

In veel gevallen kunnen we op het einde van de rit zeggen dat men rekening heeft gehouden met de belangen van de biosector. 

 

Welke dossiers volgen we op?

Er zijn een heel aantal dossiers die we steeds van dichtbij opvolgen. We lichten ze hieronder toe. Daar houdt onze belangenbehartiging niet op: telkens er een nieuw dossier opduikt waarvan wij vermoeden dat bioboeren er nadelige gevolgen van zouden kunnen ondervinden, springen wij mee op de kar. In het verleden deden we dat al voor onder meer de zoogkoeienpremie, de brede weersverzekering en de PFOS-vervuiling in regio Antwerpen. 

Een groot deel van het landbouwbeleid wordt vastgelegd door Europa, het zogenaamde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarna krijgt dat beleid een vertaling in nationale wetgeving. In België is landbouw een regionale bevoegdheid en dus is de Vlaamse overheid bevoegd. 

Vind hier alle berichten die te maken hebben met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Dankzij organische bemesting via compost, dierlijke mest of groenbemesters zorgt de bioboer voor een gezonde, levende bodem. Maar ook een bioboer moet zich houden aan het Mestdecreet. Daarin staan alle verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen.  

De biologische landbouwsector is een tegenstander van het gebruik van ggo's in de landbouw. Wij kiezen voor diversiteit en vitaliteit van landbouwgewassen. De bestaande ggo-wetgeving in Europa staat voortdurend onder druk. BioForum biedt tegengewicht, met de steun van IFOAM Organics Europe. 

Vind hier alle berichten die te maken hebben met ggo's. 

Vlaanderen zit met een stikstofprobleem. De oorzaak daarvan wordt voor een deel toegeschreven aan de landbouwsector. Een strenge wetgeving dringt zich op, maar biobedrijven dreigen daar ook de dupe van te worden. En dat terwijl biolandbouw er alles aan doet om vervuiling uit de weg te gaan. 

De wettelijke interpretatie van bio komt vooral tot stand in Europa. Dankzij IFOAM Organics Europe kunnen we ook op dat niveau onze stem laten horen. Voor de omzetting naar Vlaamse wetgeving houden wij eveneens de vinger aan de pols.